Discovery

Land Rover Discovery 2

Discovery 2 verhuur

Discovery 2 met xxl rooftent


Eigenschappen

Discovery 2 td5 met een roofer xxl daktent.
De auto is geschikt voor 2 personen.
voor een weekend weg of avontuurlijke reis te maken.
Inbegrepen:

 • Koelkast
 • Gas kookstel
 • Servies
 • ANWB pas
 • Volle tank brandstof
voor prijzen en datums beschikbaarheid graag bellen of emailen.
Discovery 2 met daktent Expedition 4x4 Verhuur Land Rover survival Verhuur roosendaal

Voor de algemene voorwaarden verhuur zie voorwaarden

Algemene voorwaarden

Autobedrijf Stikkel Verhuur

Gebruik van het voertuig:

De huurder dient het voertuig, zoals een goede huisvader het betaamt te behandelen en te verzorgen. In onze voertuigen geldt een rookverbod. Indien blijkt dat er toch gerookt is in het voertuig worden de schoonmaakkosten (chemische reiniging) verhaald op de huurder. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hij zelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist is. De huurder is verplicht regelmatig het olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Ook dient de huurder de aanbevolen snelheid van 100 km/uur zoveel mogelijk als maximum te hanteren. De huurder dient de bedrijfstemperatuur van de motor goed in de gaten te houden en zo nodig tijdig maatregelen te nemen deze niet te hoog op te laten lopen. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn gevoegd. Huurder is gehouden het voertuig in goede staat te houden en bij de verhuurder terug te bezorgen.

Instructie:

Bij vertrek of vooraf op afspraak krijgt de huurder een toelichting op de werking en het gebruik van het voertuig en de daarin aanwezige apparatuur en accessoires te zien. Indien er nog vragen zijn met betrekking tot de werking en het gebruik, dient de huurder deze nog voor vertrek te stellen.

Youngtimer:

De meeste van onze Land Rovers zijn al minimaal 15 jaar oud. Verwacht dan ook geen nieuwe auto. Een oudere Land Rover kan tochten, lekken en rammelen en kan ouderdoms- en Land Rover gerelateerde mankementjes hebben. Ook hebben onze auto's mogelijk beschadigingen, krasjes en deuken. Dit heeft als belangrijk voordeel dat het in de meeste gevallen geen gevolgen zal hebben voor uw borg als u een keer een klein extra krasje veroorzaakt door het rijden over dat leuke bospaadje. Natuurlijk zijn we wel zuinig op onze auto's en hopen we dat u er zo voorzichtig mogelijk mee omgaat. Onze auto's zijn echter optimaal onderhouden en worden technisch in een zo goed mogelijke staat gehouden. Onze auto's rijden gemiddeld rond de 40.000 km per jaar, in 2018 zijn er door onze Land Rover Defenders ruim 450.000 kilometers afgelegd, hierbij hadden we 3 pechgevallen waarvan er 2 helaas niet ter plekke gerepareerd konden worden. Dus maar één echt pechgeval waarmee de reis niet kan worden voortgezet per 225.000 km. De kans op pech is dus heel erg klein, dit redden de huidige moderne auto's niet meer!


Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;
huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
verhuurder: de rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:
- beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie,
documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;
- met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is.
Onder bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;
bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;
schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

I. GENERIEKE BEPALINGEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2 - Het aanbod

1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
2. Het aanbod is gedurende 7 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
4. Het aanbod vermeldt het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.
6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de Algemene Voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. De voertuigen zijn indien niet anders overeengekomen gestald, op te halen en terug te brengen op ons werkplaatsadres: Watermolen 41, 4751 VK Oud Gastel.
3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid 7 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 4 - De prijs en de prijswijzigingen

1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
4. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
5. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

Artikel 5 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elke uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uren kan per dag tot 3 keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade.
6. Alle kosten en misgelopen omzet door het niet tijdig inleveren van het gehuurde voertuig zijn voor rekening huurder.

Artikel 6 – Annulering huurder

1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: • Wordt de aanbetaling van 25% ingehouden.
• Wanneer last-minute boeking wordt gemaakt ( boekingen die 14 dagen voor aanvang verhuur gemaakt zijn) wordt complete bedrag in rekening gebracht. 3. Verhuurder mag een vast bedrag van € 25,- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.
4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.
5. Verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren indien er zich situatie(s) voordoen buiten de controle van Verhuurder. De huurder heeft in dit geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 7 – Betaling en borg

1. 50% van de huursom dient binnen 7 dagen na reservering betaald te zijn. Na betaling staat de reservering definitief vast. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor huurperiode door ons te zijn ontvangen. Indien niet tijdig door huurder aan de in dit artikel genoemde betalingstermijnen wordt voldaan, dan komt de reservering zonder nadere kennisgeving te vervallen en staat het verhuurder vrij de kampeerauto aan derden te verhuren. 2. De borgsom bedraagt €1000,-. Deze dient uiterlijk op de dag van vertrek aan verhuurder te zijn voldaan. Na afloop van de huurperiode zal de borgsom binnen 6 weken worden teruggestort op de rekening van de huurder. Deze periode is nodig voor de verwerking van naheffingen en boetes, deze zullen vermeerderd met administratiekosten à € 50,- excl. BTW per geval worden verrekend met de borgsom. Indien na deze periode nog boetes binnenkomen blijft huurder hiervoor aansprakelijk.

Artikel 8 - Verplichtingen huurder

1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken buiten de openbare weg (al dan niet verhard), off-road en of circuit dan wel op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.
4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren. 6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- en betrouwbaarheidsproeven te houden. Tevens is uitgesloten het voertuig te gebruiken voor “off road” of evenementen welke van de openbare weg gehouden worden,”. Het is tevens niet toegestaan met het voertuig op een strand te rijden, daar het zout zeer schadelijk is voor onze wagens, bij constatering wordt in elk geval de borg ingehouden en huurder blijft verantwoordelijk voor gevolgschade.
7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Europese Unie te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met het voertuig en de daarbij behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).
11. De huurder is verplicht zich te legitimeren voor vertrek met het voertuig en een copy van zijn/haar rijbewijs en paspoort of IDkaart achter te laten.
12 De huurder dient alle rijbewijzen van mogelijke bestuurders als kopie in te leveren. In geval van schade of ongeval met voertuig van bestuurder zonder rijbewijs valt alle schade op huurder en mogelijke onkosten. Schade aan voertuig of ongeval door bestuurder waarvan niet de rijbewijs is ingeleverd valt alle kosten op de verhuurder te verhalen.

Artikel 9 - Instructies voor de huurder

1. Huurder dient het oliepeil, koelvloeistofniveau en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.
2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 50,- (inclusief BTW).
3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen.
4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
- hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
- de instructies van verhuurder op te volgen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; - het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
- melding te doen bij de politie ter plaatse;
- zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
6. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
7. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 3.000,-, tenzij anders is overeengekomen.
8. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
- verstoring van de werking van de kilometerteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;
- verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking;
- het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
- defect raken van het voertuig;
- vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
- beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
9. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 10 - Verplichtingen verhuurder

1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
2. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt.
3. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
4. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.
5. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, of er wordt mondeling instructie gegeven, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
6. Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.
7. In de instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.
8. Verhuurder draagt zorg voor een ANWB pechhulp abonnement met Europadekking. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.
9. Onder ANWB voorwaarden wordt er vervangend vervoer aangeboden indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen tekortkoming, onzorgvuldigheid etc, dan komen de kosten voor pechhulp en/of repatriëring voor rekening van huurder.
10. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging.
11. In geval van pech en indien het voertuig tijdelijk onbruikbaar is, stelt verhuurder alles in het werk om de huurder binnen twee dagen te voorzien van vervangend vervoer volgens ANWB voorwaarden. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de ANWB dit niet naar behoren uitvoert. Er volgt geen recht op teruggave van het huurbedrag.
12. Het is aan te bevelen een reisverzekering af te sluiten om extra kosten bij pech of uitval te kunnen dekken.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Huurder is er zich van bewust dat het voertuig een youngtimer is met alle charmes, beperkingen en ongemakken van dien. Een oudere Land Rover kan kleinere mankementen hebben en kan lekken, maakt lawaai en heeft een maximum toegestane cruisesnelheid van 100 km per uur.
2. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Indien er op het huurcontract geen specifieke afspraken zijn vastgelegd bedraagt het eigen risico € 1250,- per ongeval, tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig met deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht. Bovenhoofdse schade en schade veroorzaakt tijdens terreinrijden of rijden buiten de verharde weg, of rijden met een te hoge cruisesnelheid is niet verzekerd, huurder is aansprakelijk voor de gehele schade en gevolgschade. Deze is dus niet beperkt tot een eigen risico of tot de borgsom. Schade aan daktent(en) en dakdragers is altijd geheel voor risico van huurder. Ook schade door onzorgvuldig gebruik is voor rekening huurder.
3. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
5. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
6. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.
7. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 12 - Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
2. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk.
3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of ter zake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.
4. De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt.
5. Verhuurder kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming door grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid op indirecte schade, daaronder bij inbegrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachting en reiskosten is uitgesloten.

Artikel 13 - Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 50,- (exclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 15,- (exclusief BTW).
3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 14 - Beslag op het voertuig

1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 15 - Ontbinding van de huur

1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
- huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
- huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
- verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
3. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 16 - Klachten en Bemiddelingsregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.

Artikel 17 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

1. De huurder is verplicht zich te legitimeren voor vertrek met het voertuig en een kopie van zijn rijbewijs en paspoort of id-kaart achter te laten.
2. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.
3. Verhuurder houd zich het recht voor de in het eerste lid genoemde gegevens tevens te toetsen met behulp van Crimimail en/of Oribi en/of vergelijkbare waarschuwingsystemen. De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig.
4. Verhuurder behoudt zich het recht voor het voertuig uit te rusten met een GPS-volgsysteem en de verkregen data op te slaan en te gebruiken.

Artikel 18 - Toepasselijk recht De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Prijs lijst

Lengte huur Prijs
1 dag € 125 per dag
Per 7 dagen tot 14 dagen € 800 per week
Langer als 14 dagen € 750 per week

Componenten los

Omschrijving Prijs
Trailer € 125 per week
Daktent € 75 per week

overige bedragen

Omschrijving Prijs
Borg € 750
Vooruit betaling 20% totaal bedrag

20% van het totaal bedrag dient vooruit betaald te worden, overig bedrag dient voor of bij afhalen voertuig betaald te worden.

lees de huur voorwaarden voor overige regels m.b.t borg en aanbetaling.

Instructies

Gebruik van de Wagen en Daktent


Discovery 2

De auto brandstof van de auto is diesel of aan de pomp ook wel B7 genaamd.

Oliën

 • Motor olie: 5W-30
 • Differentieël achter : Syngear 75W-90
 • Differentieël voor: Syngear 75W-90
 • Tussenbak: Syngear 75W-90
 • Transmissie: ATF Dexron II-D
 • Remsysteem: Dot4
 • Stuurbekrachtiging: ATF

Koelvloeistof SP12

De wagen staat bij afhalen helemaal gereed en gecontroleerd klaar. Maar er kan zich altijd een probleem voordoen doordat de wagen al wat op leeftijd is dan heeft u hier een lijstje met eventueel de type vloeistof, mits anders is aangeven bij afhalen.


Gebruik roofer xxl daktent

De daktent wordt voor het afleveren nog gecontroleerd op eventueel mankementen zodat u een goed avontuur kunt beleven. Bij afhalen wordt er ook instructie gegeven hoe de daktent te gebruiken. Maar hier kunt u ook instructies bekijken als u onverwacht toch niet meer weet hoe het moet.

druk op de naam daktent om de instructies te kunnen lezen

Daktent

Of bekijk de simpele opzet video

Instructie video